Vår lärmiljö

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. (Lpfö 18)

På önskeförskolan lägger vi stor vikt vid att utveckla vår lärmiljö utifrån barnens alla sinnen. Varje hemvist har ljusbord att leka och upptäcka, förstärka de olika materialen. Vi har ett stort utbud av kreativa material som stimulerar och lockar till lek, bygg och konstruktion. Vi arbetar med en miljö som ska främja möten mellan barnen oavsett könstillhörighet.