Språk

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Lpfö 18)

Förskolan skall främja att alla barn…
…utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
…utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
…utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, (Lpfö 18)

På Önskeförskolan arbetar vi tidigt medvetande med språket och varje hemvist har ett eget bibliotek och vi  inspireras av Bornholm med tidiga språklekar som stimulerar barns språkutveckling. Vi tror också på engelska från start då hjärnan är plastisk och söker liknelser, så ju fler situationer då man utmanar sin hjärna med hjärngympa så bildas fler synapsisar i hjärnan.

Exempel:

  • Vi sjunger och tränar munmotoriska lekar & ramsor från start.
  • Sagor, drama & teater hjälper oss att sätta ord på känslor och uttrycka oss.
  • Engelska från start genom sång och sagor
  • Varje hemvist har ett eget Bibliotek men gör också utflykt till Biblioteket efter ålder och förmåga.
  • Lek: Rollek, skapande, ute som inne.
  • Samlingar; reflektion, återkoppling etc.
  • Vi ljudar och tränar bokstäver och skriftspråk redan från start och ju äldre vi blir utmanas vi mer.