Utflykter & äventyr

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98, rev 10)

På önskeförskolan arbetar vi projektinriktat. Begreppen tema och projekt är snarlika, men att arbeta i projekt är tidsbegränsat och projektet ”lever” så länge barnens intresse finns kvar så att pedagogerna kan förutsätta att utmana det vidare. Att arbeta utifrån projekt är ett pedagogiskt arbetsätt inspirerat av Reggio Emilia filosofin. Vi försöker följa barnens intresse och utgår ifrån det i vår planering av material, aktiviteter av dagsstruktur. Vi observerar barnens lekar, ställer frågor, tolkar uttryck och gör oss nyfikna på vad som engagerar dem. Vi fotograferar, filmar och antecknar deras berättelser, uttryck och lekar för att sedan göra pedagogiska dokumentationer.  Pedagogisk dokumentation innebär pedagogers och barns reflektioner. Med hjälp av pedagogisk dokumentation blir det enklare att följa barnens utveckling och hålla en röd tråd i verksamheten. All ämnespedagogik ”bakas” in i projektet vilket skapar ett sammanhang för barnen. Om vi tillexempel projekterar kring fåglar kan matematik, teknik, skapande, dans, drama och musik kopplas samman med fåglar. ”Hur rör sig fåglar? Hud stor eller liten kan en fågel vara? Hur många nyanser av grå har en duva? Hur kan fåglar flyga?”. Barenen ställer sig frågor som vi tillsammans reflekterar över. Det ger en bredare och djupare kännedom om fåglar. I ett projekterande arbete är inte den färdiga produkten det viktigaste utan vägen dit. Processen som barnen deltar i, deras upplevelser och slutsatser.

Önskeförskolan Magnus Ladulås är en utflyktsförskola. Vi vill skapa omvärldsorientering med fokus på kultur & upplevelser, där vi upplever & lär av skogen, parker, museum, bibliotek och all annan kulturutbud som finns runt omkring oss. Vi har fantastiska grönområden och parker inom 5 minuters promenad avstånd. Bland annat: Rosenlundsparken, Bangårdsgatan, Fatbursparken, tanto-lunden, tanto-skogen, Zinkensdamms IP, Bryggartäppan, museum och andra grönområden och 4H gårdar inom Stockholm Stad. Vi dokumenterar våra utflykter och det finns information om vart vi är och hur länge vi är borta.

Utevistelse sker minst 1 gång/dag.

Projekt ”Tåg”

Under vårterminen 2017 arbetade vår mellan grupp ”solarna” 2-3 år med ett tågprojekt. Projektet sattes igång helt av barnens egna intresse och önskemål då personalen var observant och uppmärksammade barnens intresse för just tåg. Barngruppen har varit och besökt bla Spårvägsmuseet, Södra station i Stockholm, olika tågspår runt om i närområdet samt olika tågparker.

Projekt ”Labyrint”

Under vårterminen 2017 arbetade Raketerna, den äldsta åldersgruppen, med Labyrint projektet. Projektet grundar sig i Barnprogrammet ”Labyrint” som barnen gemenast visade ett stort intresse för. Barnen har dansat, skapat egna sångtexter och teatersketcher, målat och skulpterat. Tillsammans har det gestaltat bogrammet i verkligheten samt använts sig av intresset för labyrint för att finna nya idéer samt aktiviteter.

Labyrintbygge med egengjorda Didalos-gubbar

Barnen har gemensamt byggt Taurus av material de hittat

Barnen gör ”livspuckar” från Labyrint

Labyrintlek i parken